Logo
Print deze pagina

Kadaster


Op het Historisch Centrum Haaksbergen zijn aanwezig de kadasterleggers van 1832–1970
[Onderstaande links verwijzen naar bestanden op oude website]

Index Kadaster 1834 
Belastingopgave 1834 
Index Kadaster legger 1832 -1970 
OAT Haaksbergen

Geschiedenis van het kadaster in Nederland. 
Tot het einde van de 18e eeuw kende het gebied van het huidige Koninkrijk der Nederlanden geen eenduidige administratie van onroerend goed. Hoewel al eerder pogingen waren ondernomen hierin verandering aan te brengen, bleef de administratie rommelig en gedateerd. Hierdoor was het niet mogelijk om juiste waardebepalingen en belastingaanslagen te geven.

Pas met de totstandkoming van de eenheidsstaat Nederland in 1798 werd, in lijn met het Franse ideaal egalité (gelijkheid), getracht een rechtvaardige belastingheffing in te voeren. Om dit doel te verwezenlijken, werd een administratieve organisatie opgezet per departement.
In 1810 en 1811 werd het gehele grondgebied in kaart gebracht, met daarbij een overzicht van gegevens over het soort perceel, de eigenaren en de oppervlakte. Het project mislukte echter en de kaarten werden afgekeurd voor gebruik in het kadaster naar Frans model van 1811, deze waren te weinig systematisch en te onvolledig van opzet.
Nadat het Koninkrijk Holland in 1810 definitief werd ingelijfd in het Franse keizerrijk, golden ook in het Hollands gebied de Franse wetten. Holland diende daarom te voldoen aan het hebben van een uniforme belastingwetgeving. Omdat de bestaande registraties in de Hollandse departementen niet voldeden aan de eisen van het Franse Recueil Méthodique, werd in oktober 1811 het kadaster op Franse wijze in gebruik genomen. Hiervoor werd een tweetalige editie van de Franse wetgeving uitgebracht onder de  naam Méthodique Verzameling der Wetten, Decreten, Reglementen, Instructiën en Decisiën, betrekkelijk het Cadaster van het Fransche Rijk, kortweg Méthodique Verzameling.

Hoewel Nederland enkele jaren later van Frankrijk onafhankelijk werd, bleven de Franse voorschriften toch van kracht. Het proces van kadastrering verliep echter traag. Pas in 1825 werd er tempo gemaakt door de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, met daarin de geplande invoering van de samenhang tussen grondboekhouding en hypothecaire boekhouding.

Doordat in de periode tussen 1826 en de invoering van het kadaster op 1 januari 1832 een inhaalslag werd gemaakt in het maken van kartering, waren de gemaakte kaarten in deze periode van aanzienlijk lagere kwaliteit dan de kaarten voor 1825.

In Nederland registreert de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers sinds 1832 gegevens over een bepaald stuk onroerend goed (het perceel) en alle wijzigingen die zich daarin voordoen. Deze gegevens worden vast gelegd in de zogenaamde kadastrale leggers en kadastrale kaarten. Bij elke woning en perceel grond worden in de nu volgende artikelen kadastrale leggers genoemd die bij die woning en/of dat perceel grond zijn geraadpleegd.

Laatst aangepast opmaandag, 29 October 2018 16:39
Historische Kring Haaksbergen | Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis Haaksbergen | Tel.: 053-5742374 | Email: info@historischekringhaaksbergen.nl