Over Haaksbergen

Over Haaksbergen

Over Haaksbergen

De geschiedenis van de Buurserbeek - De Vedder

 

Van Ahauser AA en Vedder naar Buurserbeek en Schipbeek 

 

 - - - - - - OPM. Dit is een tijdelijk bestand zonder foto's en met een voorlopige tekst. Verbetering volgt. De voorlopige versie met foto's: zie pdf-file - - - - - - -

De Buurserbeek is een voortzetting van de Duitse beek de Aa die ten zuiden van Ahaus ontspringt. De Buurserbeek stroomt als Schipbeek uit in de IJssel, vlakbij de brug voor de A1. De volledige loop van het stroomgebied is zichtbaar op onderstaande kaart van het Waterschap Rijn en IJssel. De rivier heette niet altijd Buurserbeek en stroomde niet altijd al uit in de IJssel. Er is in het verleden best wel ruzie en gedonder geweest rond dit watertje en tot op de dag van vandaag is er steeds weer gegraven, geknutseld, rechtgetrokken of opnieuw gemeanderd. Watermolens en erven kwamen en gingen, net als haventjes en overslagplaatsen, stuwen, sluizen en omleidingen. Zo liep de Buurserbeek in de middeleeuwen dwars door Haaksbergen en meanderde hij veel meer dan nu. Ter vergelijking m.b.t. dat laatste hier een projectie van de Hottingerkaart uit 1787 op een kaart uit december 2013. Na 2016 is de natuurlijke meandering van een deel van de beek ten oosten van Haaksbergen tussen Schansweg en Zoddebeek weer hersteld. De blauwe lijn toont de gekanaliseerde loop van de Buurserbeek in 2013; de kronkelige lijn de loop ervan in 1787 volgens de Hottingerkaart.  Kaart: Atlas van Overijssel

De Oude Beek

De Ahauser Aa, ook wel de Alstätter Aa geheten stroomde voor 1400 vanaf De Haarmühle vlakbij Buurse over de huidige grens met Duitsland Twente in. Vanaf de Haamölle werd het De Oude beek. Ten zuiden van Buurse stroomde het richting Haaksbergen, onderweg gevoed met het water uit onder meer de Zoddebeek. 
Bij het erve Grobbink (huidige kaasboerderij) splitste de beek zich in twee takken. Een tak volgde tot aan de Morsbrug te Buurse de huidige bedding, maar stroomde vandaar noord-west naar het Rutbeek en de Hagbeek, die stroomafwaarts thans resp. Boekerler Beek en Beckummer Binnenbeek genoemd worden.
De tweede tak van de Buurserbeek stroomde bij Grobbink westwaarts waar nu nog de Oude Beek loopt. In een van beide takken van de beek was hier een stuw aangebracht, “de stouw bij Grubbinck”. De Oude Beek bleef zuidelijk van de tegenwoordige kerkdorpen stromen en bereikte ongeveer 200 meter beneden de Koekoeksbrug de plek waar de Zoddebeek in de huidige Buurserbeek uitmondt. Het zal rond 1600 geweest zijn, dat er een verbinding is gegraven vanaf de Morsbrug in Buurse naar de Koekoeksbrug, ter hoogte van dezelfde instroomplek van de Zoddebeek.

Hoe liep de beek in de middeleeuwen door Haaksbergen?

Voor 1400 stroomde het water van de Oude Beek vanaf de Klaashuisbrug ruwweg via de huidige Klaashuisstraat naar de Molenstraat in het centrum. Sporen van die vroegere beekloop zijn in 2010 nog aangetroffen bij opgravingen in de voormalige pastorietuin bij de Hervormde Kerk.Bij dit archeologisch onderzoek in de bouwput voor een appartementencomplex vond men ook nog een boomstam die als peilstok werd gebruikt om de waterstanden te meten. (Bron: Canon van Haaksbergen) Op het punt van de Markt met de Molenstraat was in 1967 in een bouwput de bedding van de Oude Beek duidelijk te zien.  Vervolgens langs het Kempke naar de Wolkammerstraat, noordelijk langs de Eibergsestraat. Vervolgens langs de Varkerdiek (Ten Vaarwerkstraat) en over de Vaarwerksmölle in de marke Holshuizen. Kortom, veel noordelijker dan nu, dwars door het dorp Haaksbergen, de buurtschappen ’t Vark, Holthuizen, Brammelo en Stegenhoek. Bij Goor mondde hij uit in de Regge. Zie het kaartje met een mogelijke loop.

Tegenwoordig stroomt de beek via een duiker onder het Twentekanaal door bij Markelo.

Aan de Oude Beek stonden vóór 1400 vijf watermolens. De al genoemde Haarmühle, op het Erve De Fraach bij de huidige Alsteedseweg 77, is de enige van de vijf molens aan de Oude Beek die nog steeds (2017) bestaat. De ook nog bestaande Oostendorper Watermolen (Grevemolen) is van 1548, daarover later meer. Bewoners waren de families Van Mast, Westendorp, Ter Braak en Van Gelder. 
De eerste molen aan de Oude Beek aan onze zijde van de grens is de Nijhuismölle, gelegen bij het huidge Erve Nijenhuis, aan de huidige Zendvelderweg 7 te Buurse. Bewoners waren de families Staring en Ter Huurne. De oude locatie was halverwege tussen de weg (Laan) naar het Erve De Hildeer (familie Ter Heegde) en de Zendvelderweg.
De tweede is de Vaarwerksmölle, Erve Vaarwerk, Dekkersweg 31. De molen stond eigenlijk dichterbij het huidige erve Molenkamp, Dekkersweg 37, Holthuizen (Haaksbergen).  Bewoners: Ten Vaarwerk, Jan Koldeweid, Hendrik ter Horst, Molenkamp, Ten Heggeler, Ellenbroek, Derkman.
Dan volgt de Sijdemölle, gelegen bij het huidige Erve Boswever, Olthuisweg 12, Haaksbergen. De molen heeft vlakbij de Blauwsnieder op het Gorkingveld, Brammelo gestaan, waar de familie Meijering (De Snieder) eeuwenlang woonde. Bewoners waren een aantal generaties familie Lansink, die er anno 2016 nog woonden.
De laatste molen die aan de Oude Beek gestaan heeft is de Homöller, gelegen bij het huidige Erve Homöle, aan de huidige Diepenheimseweg 32 te Haaksbergen, destijds Marke Boekelo. Bewoners waren de families Boerman, Diepenmaat en Ter Riet.
Nadat rond 1400 de loop van de Buurserbeek werd verlegd door het graven van een verbinding tussen de Klaashuisbrug en de Molenveldbrug, kwamen de laatstgenoemde molens alle droog te staan en zij zijn alle verdwenen uit het landschap. 

****Op onderstaande kaart de mogelijke lokaties van bovengenoemde molens.*****

De Vedder

In de middeleeuwen van voor 1400 stroomde ten zuiden van de Oude Beek en het dorp Haaksbergen een beekje dat de Vedder heette. Deze vervoerde over een traject van 16km het water uit het Haaksbergerveen naar De Diepenheimse Molenbeek, ergens boven de huidige Nieuwe Sluizen in de Needseweg bij Diepenheim. Het water stroomde dan via de Haller-Watermolen door Diepenheim naar de Boven-Regge die door Goor stroomde. Een groot deel van het tracé van De Vedder is gebruikt voor de  omleiding om Haaksbergen van de latere Buurserbeek.

Watermolens aan De Vedder

Aan de Vedder hebben twee watermolens gestaan: de Markveldse molen (1257) bij Erve Boevink aan de huidige Deldenerstraat 12, Markvelde. Daarnaast ook de Veddersmolen (1337) bij het Erve de Vedder bij de Veddersbrug aan de huidige Veddersweg 8.  De Veddersmolen was een koren- en oliemolen, rond 1337 gebouwd in opdracht van de landsheer, de bisschop van Utrecht, met restanten van de vervallen Harmolen. De bisschop bevestigde de ambtman van de Blankenborg in zijn recht om de boeren van Buurse te verbieden hun koren “buyten lands ter mole te brengen.” Ze moesten hun koren laten malen op de bisschoppelijke molen bij de Veddersbrug in Langelo. De Veddersmolen was rond 1545 al in slechte staat en kort daarna door erosie weggespoeld. Restanten zijn opgegraven rond 1930, bij een grondige herinrichting van de Buurserbeek-Schipbeek. 
Bewoners van het Vedderserve waren Johan ten Oostendorpe alias Vedders, Scholten (Schulten) o.g.n. Klein Langelo alias Vedders, Nijenhuis, Brink, Toevank, Vruwink en Ter Beest. 
Stroomopwaarts kijkend vanaf de Veddersbrug aan de Veddersweg te Haaksbergen, bevond de molen zich aan de linkeroever, bij de stuw op het huidige tracé van de Buurserbeek. Van dit erf waren twee afsplitsingen: Erve Vedders-Wönner in 1734, Veddersweg 6, sindsdien bewoond door de Familie Heuzels en Erve De Kleine Vedder gebouwd rond 1870 Veddersweg 11, bewoners families, Brink/ten Broeke. Bewoners van de Vedderserven waren ook de families Bolkman, Ter Horst, Dennenboom, Annink en sinds september 2015 het doktersechtpaar van der Lugt en van Kempen. In 2013 zijn er bij alle drie de erfgoederen aan de Veddersweg naamborden geplaatst.

De Buurserbeek

Was De naam Oude Beek de voorloper van de Buurserbeek, na 1400 werd de naam de Vedder geleidelijk aan “Buurserbeek,” nadat deze was aangesloten op het tracé van De Vedder. Er liggen langs de beek tegenwoordig her en der nog wat oude beekarmen, die afgesneden zijn. Langs het nieuwe traject verrezen ook nieuwe molens. De Vanaf de Nieuwe Sluizen tot aan de IJssel bij Deventer heet de rivier sindsdien “Schipbeek.” Er stonden in totaal vijf watermolens aan wat we nu de Buurserbeek noemen. Naast de nog bestaande Oostendorper Watermolen, waarover dadelijk meer, en de hiervoor beschreven Veddersmolen, waren dat nog de Sassenmolen (1529), de Reetmölle en Markveldse molen (1257). De Sassenmolen lag bij Erve Tiesboer, genoemd in 1529. Bewoners familie Roeloff Sassenmoele en later enige generaties Vlierhaar. Locatie: Groothuisweg 56, Haaksbergen. De Reetmölle lag bij het erve Reetmölle, gelegen tegen de Pothoffbrug aan, met als bewoners leden van de familie Te Rietmolen, Tolhuisweg 1, Rietmolen. 
De Marveldse molen (1257) lag op het Erve Boevink, locatie Deldenseweg 5, Neede. Pachter was in 1810 G.J. Hartgerink en zoon Jan, die de molen in 1849 verkocht aan A.W.G. ter Weeme en J.R. ten Hoopen te Neede. , die later eigenaar werd van de Markveldse molen. Pas in 1910 kwam er een definitief einde aan het molenbedrijf en in 1911 werd de molen gesloopt.

De Oostendorper watermolen

Op 18 augustus 1548 is De Oostendorper watermolen op de huidige locatie gestart met een korenmolen, die gedraaid heeft tot 1584, maar werd tijdens de 80-jarige oorlog geheel verwoest en lag in de molenkolk. Pas in 1634 werd molen opnieuw opgebouwd. De Oostendorper watermolen, ook wel Grevemolen genoemd naar de familienaam van vorige eigenaars, is een dubbele molen. Op de rechteroever staat een korenmolen met twee raderen, op de linkeroever een oliemolen met één rad.

****Oostendorper Watermolen te Haaksbergen. Foto: Stichting De Overijsselse molens ****

Rond 1660 is er een omleiding gegraven bij de Watermolen “ De Botterbeek “, daarop is ook een schutsluis aangelegd, voor het vervoer van goederen tussen Duitsland en Deventer, dat met vlotten, schuiten en potten plaatsvond. De Buurserbeek was een belangrijke vaar- en handelsroute naar Deventer. Winkelwaren werden vanuit Deventer mee terug vervoerd naar Haaksbergen. Bij De Braambrug en De Watermolen hout, en bij de Lankheterbrug houtskool. In het Assink bij de Vloed-stegenbrug een haventje, de potaardenhoek, (poteerdenhook). Klei uit Duitsland werd hier overgeladen en naar Deventer vervoerd,  bestemd voor het maken van aardewerk potten en pannen. Ook verlaadde men hier houtskool uit de Langelose bossen, bestemd voor de ijzergieterij in Deventer. Bij de Muilvisbrug (bij Rietmolen op de grens van Gelderland en Overijssel) was een overslagplaats. Hier woonden de Haaksbergse schippers op de boerderijen Duisman, Muilvis en Voort, Een Schippersherberg was bij de Braam. De Schippers sliepen bij de boeren, veelal wel een vast adres. Stad Deventer had vroeger het beheer over de beken, de gemeentes hadden de verplichting dat ze goed onderhouden werden, zowel voor de waterafvoer en om ze goed bevaarbaar te houden. De direct aanwonenden ook wel aangelanden genoemd, deden het werk. 
Op 1 januari 1881 is het Waterschip “ DE SCHIPBEEK “, opgericht en kwam het beheer en onderhoud geheel bij het waterschap te liggen. Kantoor was aan de Goorsestraat 2, in Markelo. In 1931 werd de molen die in slechte staat verkeerde opgeknapt, maar in februari 1946 is de oliemolen door hoog water geheel weggeslagen en in 1950 gerestaureerd. De huidige Oostendorper-Watermolen is het product van opnieuw een grondige restauratie in de jaren 1987 en 1988.  De molen die na 1946 eigendom was van de gemeente Haaksbergen is het op 1 januari 1997 ondergebracht bij het Waterschap “ RIJN EN IJSSEL”.

 

pdf-versie: klik hier

 

 

 

 

 

Lees meer...

Hones, Erve Hasselt, Molenveldserven, Ploddershoes

 • Laatst aangepast op zaterdag, 19 March 2016 19:31

Het belang van authenticiteit in het buitengebied

Haaksbergen wordt veelal geroemd om de pracht van haar buitengebied. Met name de veengebieden, het Buurserzand en het gebied tussen de zuidzijde van het dorp en de grens met Gelderland. Hier staan nog de oude boerderijen, de watermolen en de bossen van het Lankheet. Dicht op het dorp vinden we de hoge es of Hones. Wat deze omgeving van de Hones, naast haar natuurschoon, zo bijzonder maakte is de inpassing van de oude erven in het landschap. De grens van de marken Langelo en Hones kruist de Hasseltweg. De weg is genoemd naar het erve Hasselt of Hasseltman aan de Korenmolenweg waarvan de boerderij helaas gesloopt is. Dit erve viel onder de marke Langelo

                                                         erve Hasselt of Hasseltman aan de Korenmolenweg (gesloopt)

Een ander erf aan de Hasseltweg, maar nu een Hones erve is het erve Molenveld. Niet de boerderij die nu bekend staat als Molenveld, maar het erve de Joasker is het oudste Molenvelderf.

                                              Hasseltweg 19 Erve Molenveld

 


                                                                Erve de Joasker Hasseltweg 35
Het huidige Molenveld met bovenkamer wordt gezien als één van de mooiste boerderijen van Haaksbergen en geeft een representatief beeld van de bouwkunst uit de 18e eeuw. Het molenveld heeft door vererving en splitsing voor een prachtige groep boerderijen gezorgd. Bij de groep molenvelderven horen o.a. Kiekeberend, de Vri'jer, Peerdekloas, het Ploddershoes, en natuurlijk de Joasker en het Molenveld. Iets verder loopt de Buurserbeek. Het landschap hier heeft alles waarom Twente bekend staat, prachtige houtwallen, fraaie bomensingels en lanen met aan beide zijden eikenbomen. Het zicht op de Hones met het erve Morsinkhof, de essen, de beek op korte afstand en de Oostendorper watermolen in het Langelo maakt de zuidzijde van Haaksbergen iets waar iedere Hoksebarger trots op kan zijn. De historie van Haaksbergen is hier in het landschap zichtbaar.

                                  Erve Morsinkhof -Boertje Morsinkhofweg
Dergelijke landschappen met agrarische gebouwen geven je het gevoel dat ze vergroeid zijn met de omgeving. Uiteraard zijn deze boerderijen gebouwd uit noodzaak, maar ze passen zo goed in het landschap dat dit voor veel toeristen een reden is om juist daar hun fietsroutes uit te stippelen of hun vakantie te vieren. Voor de wandelaars is het Möllnpad een prachtig voorbeeld van recreatief gebruik. Vergelijkbare kenmerkende toegangs- of doorgangswegen naar en langs Haaksbergen met authentieke bouwwerken waren tot voor enkele decennia talrijker binnen de gemeentegrenzen van Haaksbergen. De economische vooruitgang heeft het nodige gebracht, maar met betrekking tot de schoonheid van de authentieke bouwkunst van het buitengebied ook veel onnodig genomen. Grote delen van Haaksbergens buitengebied zijn ontdaan van erven die het Twentse landschap eeuwen kenmerkten. In het recente verleden verdwenen onder andere de Homölle, Bloemena, Dijkhuis, Wissink, Nijenhuis, Eyssink, Hilderink en Renk.

Ook voor de groep van de Molenveldserven staan helaas een aantal sloop- en nieuwbouwplannen gepland. Hierdoor zal ook de authenticiteit van deze hoek verder onder druk komen te staan. Laten we, en zeker ook de gemeente Haaksbergen, het daarom niet nalaten om eigenaren van monumentale panden, als die van het Ploddershoes, waar mogelijk bij te staan. Zeker zo belangrijk is het, te blijven trachten om beleidsbepalers zo ver te krijgen dat men de waarde van dergelijke bouwwerken in gaat zien, en daarnaar handelt bij het verstrekken of juist weigeren van vergunningen. Erfgoed als dit is niet alleen van belang voor het welbevinden van de Haaksbergenaren, maar zelfs bepalend voor de identiteit van ons dorp: dit zijn plekken waar men graag fietst en wandelt. In Twente zijn gelukkig talloze voorbeelden van hoe kostbare landschapselementen en plattelandsarchitectuur bewaard en hergebruikt kunnen worden. Nieuwe bewoners en bestuurders dragen een grote verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van deze kostbare gebieden. Onverantwoorde en foute ingrepen in de ruimtelijke ordening zijn onherstelbaar en getuigen van een falend rentmeesterschap. De toeristen die onder andere voor landelijke bouwkunst en het Twentse landschap naar onze regio komen, worden op deze wijze beperkt in hun keuze en uit Haaksbergen verdreven. Een onnodige aderlating voor Haaksbergen.

Bescherm uw erfgoed.
Werkgroep monumenten en archeologie, Historische Kring Haaksbergen.

 

 


                                     Erve Pasman Ploddershoes Molenveldweg 6

                                          Hasseltweg, Erve De Jaosker

Lees meer...

Aold Hoksebarge nummers 2007 en verder

 • Laatst aangepast op dinsdag, 13 December 2016 13:15
2007 februari
2007 mei
2007 augustus
2007 december
 

 

 

 

 

 
---
 

 

2008 februari
---
 

 

2008 mei
---
 

 

2008 september
---
 

 

2008 december
 

 

 

 

 

 
---
 

 

2009 februari
---
 

 

2009 mei
---
 

 

2009 september
---
 

 

2009 december
 

 

 

 

 

 
---
 

 

2010 februari 
 ---
 

 

2010 mei
 ---
 

 

2010 augustus
 ---
 

 

2010 november
 

 

 

 

 

 
---
 

 

2011 februari
---
 

 

2011 mei
---
 

 

2011 september
---
 

 

2011 december
 

 

 

 

 

 
---
 

 

2012 februari
---
 

 

2012 mei
---
 

 

2012 september
---
 

 

2012 december
 

 

 

 

 

 

---
 

 

2013 februari
---
 

 

2013 mei
---
 

 

2013 september
---
 

 

2013 oktober
---
 

 

2013 december

 

 

 

 

---
 

 

2014 februari
---
 

 

2014 mei
---
 

 

2014 september
---
 

 

2014 oktober
---
 

 

2014 december

 

 

 

 

---

 

 

2015 april

---

 

 

2015 juni

---

 

 

2015 oktober

---

 

 

2015 december

 
 
         

 

Lees meer...

Aold Hoksebarge nummers 1967-2006

 • Laatst aangepast op maandag, 20 February 2017 13:17

1967-1969

1970-1971

1972-1973

1974-1975

1967 oktober 

1968 mei

1968 augustus

1968 november

1969 februari

1969 mei  

1969 augustus  

1969 november 

 

1970 februari 

1970 mei

1970 augustus

1970 november

1971 februari

1971 mei  

1971 augustus  

1971 november 

 

1972 februari 

1972 mei

1972 augustus

1972 november

1973 februari

1973 mei  

1973 augustus  

1973 november

 

1974 februari

1974 mei

1974 augustus

1974 november

1975 februari

1975 mei  

1975 augustus  

1975 november 

 

 

1976-1977

1978-1979

1980-1981

1982-1983

1976 februari

1976  mei

1976 augustus

1976  november

1977 februari

1977 mei  

1977 augustus  

1977 november 

 

1978 februari 

1978 mei

1978 augustus

1978 november

1979 februari

1979 mei  

1979 augustus  

1979 november  

 

1980 februari 

1980 mei

1980 augustus

1980 november

1981 februari

1981 mei  

1981 augustus  

1981 november

 

1982 februari

1982 mei

1982 augustus

1982 november

1983 februari

1983 mei  

1983 augustus  

1983 november 

 

 

1984-1985

1986-1987

1988-1989

1990-1991

1984 februari

1984 mei

1984 augustus

1984 november

1985 februari

1985 mei  

1985 augustus  

1985 november 

 

1986 februari 

1986 mei

1986 augustus

1986 november

1987 februari

1987 mei  

1987 augustus  

1987 november  

 

1988 februari 

1988 mei

1988 augustus

1988 november

1989 februari

1989 mei  

1989 augustus  

1989 november

 

1990 februari

1990 mei

1990 augustus

1990 november

1991 februari

1991 mei  

1991 augustus  

1991 november 

 

 --

1992-1993

1994-1995

1996-1997

1998-1999

1992 februari

1992 juni

1992 september

1992 november

1993 februari

1993 mei  

1993 september  

1993 november 

 

1994 februari 

1994 mei

1994 augustus

1994 november

1995 februari

1995 mei  

1995 augustus  

1995 november  

 

1996 februari 

1996 mei

1996 augustus

1996 november

1997 januari

1997 mei  

1997 augustus  

1997 november

 

1998 februari

1998 mei

1998 augustus

1998 november

1999 februari

1999 mei  

1999 augustus  

1999 december 

 

 --

2000-2001

2002-2003

2004-2005

2006

2000 maart

2000 juni

2000 september

2000 december

2001 februari

2001 mei  

2001 september  

2001 december 

 

2002 februari 

2002 mei

2002 september

2002 december

2003 februari

2003 mei  

2003 september  

2003 december  

 

2004 februari 

2004 mei

2004 september

2004 december

2005 februari

2005 mei  

2005 augustus  

2005 december

 

2006 februari

2006 mei

2006 september

2006 december

 

latere jaren 

zie hier

 

 

PDF-bestanden doorzoeken

Google search zoekt ook BINNEN PDF-bestanden

Op de website van de Historische kring bevindt zich aan de rechterkant een google-search veld. Vul daar een zoekterm in. Als u een groot PDF-bestand als zoekresultaat krijgt, wilt u vast ook binnen dat pdf-bestand zoeken.  Dat gaat zo:

Druk CTRL-F (PC) of Command (⌘)-F (Macintosh). Rechtsboven in het scherm verschijnt nu een zoekvenster. 

• Vul je zoektermen in. Typ het te zoeken woord of zin in het zoekveld.
• Gebruik de kleine pijltjes links en rechts naast het zoekvenster om verder te gaan naar de volgende keer dat het gevonden woord voorkomt in de tekst.

 

Lees meer...

De Buurser pot

 • Laatst aangepast op woensdag, 09 December 2015 04:44

Op Landgoed Het Lankheet wordt de Buurser Pot in ere hersteld. Een historisch uitje voor toeristen en belangstellenden naar het verleden. Het schip is een voorbeeld van de vaartuigen die in het verleden over de Buurserbeek voeren met handelswaar als textiel, hout, turf en de gewilde witte klei uit Duitsland, bestemd voor Deventer om er aardewerk van te maken. De Buurserpot was een eikenhout open boot en mat een meter of zes. Lees meer in de brochure van het Lankheet:

De BuurserPot

Lees meer...

Dorpswandelingen met gids

 • Laatst aangepast op maandag, 20 June 2016 15:27
 • Datum:          elke derde woensdag in de maanden juni, juli en augustus
 • Plaats:           Markt 3 Haaksbergen, buiten aan voorzijde gemeentehuis
 • Tijd:              19:00 
 • Kosten:         gratis
 • Aanmelden:  niet nodig

 
                 Henny Slotman vlak bij het Historisch Centrum aan het werk in de zomer van 2015 

Evenals voorgaande jaren leiden onze dorpswandelgidsen, Henny Slotman, Jan van der Zanden en Wim Oltwater op de derde woensdag van de maanden juni, juli en augustus geïnteresseerden rond langs alle wetenswaardige plekken van ons mooie dorp. De Historische Kring draagt met deze rondleidingen een steentje bij aan de promotie van onze "Ster in Twente". Zelfs als het regent en er zijn maar drie belangstellenden, gaat het gewoon door! 
Ook als u met een groep vrienden, familieleden, buurtgenoten of collega's op een ander tijdstip een rondleiding door het dorp wilt maken, is dat in overleg te regelen. We vragen hiervoor een kleine bijdrage van € 2,50 p.p. voor de kas van de Historische Kring Haaksbergen (HKH). Stuur hiervoor een e-mail naar de HKH Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Fotoverslag 2015 door Wim Oltwater

Lees meer...

Kalender 2015-2016

 • Laatst aangepast op dinsdag, 30 June 2015 18:59

Haaksbergse impressies rond het midden van de vorige eeuw
Olieverfschilderijen van Gerard Velthuis

Afbeeldingen en beschrijvingen zoals op de HKC-kalender 2015 en 2016, zoals uitgebracht door de Historische Kring Haaksbergen. Druk: Hassink Drukkers Haaksbergen. Onderstaande afbeeldingen zijn in een lagere resolutie dan de originele kalenderversie. De kalender met de grotere afbeeldingen is te koop in het Historisch Centrum Markt 3, Haaksbergen.

Frontpagina
     
     
 
 
 
 

 

Lees meer...

Openingstijden Historisch Centrum

Maandag     19.00-22.00 uur
Dinsdag       13.30-17.00 uur
Donderdag  19.00-22.00 uur
Vrijdag         13.30-17.00 uur  

Contactgegevens

Historische Kring Haaksbergen
Markt 3 - Souterrain Gemeentehuis    
7481 HS  HAAKSBERGEN
Tel.: 053-5742374
E-mail: info@historischekringhaaksbergen.nl 

Bankrekeningen

Voor schenkingen en giften:
Rabobank: NL76RABO0324229917
ANBI-nr. 8056.08.837
Voor lidmaatschap en abonnement:
Ing: NL23INGB0002547699

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 40073806
Fiscaal nummer: 8056.08.837
Statuten

  Bekijk hier ook de Facebookpagina van Oud-Haaksbergen